Amb l’entrada en vigor de la Llei de Contractes del Sector Públic (9/2017) s’incorpora l’obligació d’ús de mitjans electrònics en tots els procediments de contractació administrativa, inclosa la presentació d’ofertes per part de les empreses licitadores.

La Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), incorpora entre les seves funcionalitats disponibles, la presentació telemàtica d’ofertes per la contractació menor, procediments negociats sense publicitat, contractes basats en acord marc i el nou procediment simplificat abreujat. A més, per donar compliment a aquella obligació i oferir a les empreses la possibilitat de presentació electrònica de les seves ofertes en procediments que precisen de solució ensobrada, la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, juntament amb l’àrea TIC del Departament d’Economia, ha desenvolupat el “Sobre Digital 2.0″, com a eina web integrada amb la PSCP, l’aplicació de la qual va ser aprovada per l’ORDRE VEH/172/2017, de 25 de juliol, d’aprovació de les aplicacions de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i del Sobre digital.

L’AOC, tal i com ha vingut fent amb altres serveis de contractació que ofereix la Generalitat, acompanya en la implantació del Sobre Digital als àmbits de món local i universitats. Els serveis mencionats, s’inclouen amb l’alta a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, de manera gratuïta.