Les adreces a les publicacions oficials es poden afegir un cop publicat l’anunci sense necessitat de fer una esmena. En cas que es vulguin modificar si que caldria fer una esmena.

Dintre de la fase “Anunci de licitació” trobaràs una pestanya anomenada “Publicacions oficials” des d’on podràs afegir els enllaços a través del botó “Publicar enllaços”. Aquest botó només apareixerà si l’usuari té el perfil de validador i s’ha identificat a EACAT amb certificat digital.

image001