Els rols disponibles dintre de la Plataforma de contractació són: Administrador d’òrgan, Editor, i Validador.

 

El rol d’Administrador d’òrgan de contractació dona d’alta els usuaris editors i validadors del seu òrgan i manté i publica la informació general del seu òrgan.  (veure Manual d’administrador d’òrgan de la PSCP)

El rol d’Editor crea i edita expedients de contractació i els envia a validar. (Veure Manual d’editor de la PSCP)

El rol de Validador pot crear, editar, validar i publicar al portal la informació dels expedients de contractació. És a dir, pot realitzar les mateixes tasques que l’editor, però a més a més pot Publicar expedients. (Veure Manual de validador de la PSCP)

Cal destacar que una persona pot tenir més d’un rol, però en accedir a la plataforma escull amb quin vol accedir en aquell moment.

 

pscpseleccioperfil

Per a més informació i explicació detallada de les funcionalitats de cada rol, estan a disposició dels usuaris diferents manuals a l’apartat Documentació del portal de suport d’e-Contractació