Un espai de licitació només es pot esborrar si no té cap fase publicada.

En el moment que una fase es passa a estat publicat (i encara que la publicació no sigui visible al Portal) ja no es permet esborrar un expedient. Únicament es podrà cancel·lar la publicació en el cas que encara no hagi arribat l’hora de la publicació prevista (amb el rol Validador). Tot i això, no es podrà esborrar l’expedient de la part privada.

Si tot i així vols que l’anunci deixi de ser visible perquè hi ha algun error, es pot canviar la data de fi de publicació al perfil (Dades bàsiques) per tal que deixi de ser visible. Aquest expedient només serà consultable des de la part privada (Entorn del treballador públic o back).

Així mateix, els documents publicats a les fases ja visibles al perfil de contractant, no es poden eliminar. Un document publicat per error només podrà estar substituït a través d’una esmena de la fase. El document inicial quedarà igualment visible a la versió inicial de la publicació.

Únicament es fa possible deixar inaccessible un document al perfil de contractant en el qual contingui, de manera errònia, dades de caràcter personal o confidencials, sempre i quan s’hagi publicat prèviament el document correcte a través d’esmena, o del tauler d'anuncis de l’expedient (en el cas que ja no es pugui esmenar la fase que conté el document a eliminar). Si es dona el cas, caldrà informar del document concret que incorpora les dades sensibles, a través d’una petició de suport, per tal que es valori si es justifica la intervenció tècnica necessària per deixar el document inaccessible.