Quan un ens local o una universitat es dona d’alta a la PSCP,  l’AOC assigna el rol d’Administrador d’òrgan a les persones definides a tal efecte al formulari d’alta corresponent. Els administradors d’òrgan són els encarregats de gestionar les altes, baixes i modificacions dels usuaris (validadors i editors), a més a més mantenen i publiquen la informació general del seu òrgan.

Per a més informació sobre les tasques de l’administrador és recomanable consultar el Manual usuari e-Contractació (PCSP) – Administrador.

L’administrador d’òrgan de la PSCP no té possibilitat de donar d’alta un altre usuari amb els privilegis d’administrador ni tampoc pot treure el rol d’administrador a altre usuari. Aquesta acció només la pot fer l’AOC com a administrador d’àmbit.

Per sol·licitar un nou administrador a l’ens, s’ha de fer arribar un nou formulari d’alta, que trobaràs a www.aoc.cat > Serveis > Plataforma de serveis de contractació pública > Com sol·licitar-ho? Cal que envieu el formulari següent degudament emplenat a l’AOC a través de l’EACAT, en concret a l’apartat “Tràmits” prestador “Consorci AOC”, tràmit “Sol·licitud Serveis AOC”. Cal que el formulari estigui signat electrònicament pel/per la secretari/ària de l’ens.

A través del mateix formulari d’alta/modificació de dades, es pot sol·licitar la baixa de l’ens d’anteriors administradors d’òrgan.