}

Per tal de realitzar la modificació, cal estar identificat a PSCP amb certificat digital i rol de validador. Les obertures de pliques tenen un tractament especial per permetre la seva edició i publicació en diferents moments sense haver de fer una esmena.

 

En el cas de la configuració de dates dels expedients habilitats per la presentació de proposicions mitjançant les eines de licitació electrònica eLicita, no s’ha de fer mitjançant una esmena a l’anunci de licitació. Cal modificar i Desar la data d’obertura de pliques a la eLicita. Amb aquesta acció es publicarà automàticament una esmena al perfil de contractant, que queda identificada amb la imatge d’un sobre i el motiu d’esmena “Obertura de pliques”, tal i com es mostra a captura de sota:

La data d’obertura de pliques a la configuració dels sobres digitals, es pot modificar tantes vegades com sigui necessari. Si els sobres ja han estat oberts no s’ha de modificar la data d’obertura de pliques perquè es pot accedir a la documentació del sobre obert a través de l’eina d’obertura.

Data d'obertura al Gestor de publicacions dels expedients obert:

El camp data d’obertura al Gestor de publicacions en els expedients amb procediment obert i en els que s’ha seleccionat com a eina de presentació electrònica d'ofertes sobre digital o telemàtica tot i que el camp Data d’obertura és obligatori només es pot informar a través de l’accés a la configuració eLicita.

Per al cas de l’oferta telemàtica com els sistema té una configuració per defecte, si no es vol editar la configuració per defecte, només cal accedir a eLicita i Desar sense necessitat de fer cap altra acció.

mceclip0.png

En el cas que la data d’obertura sigui A partir del termini de presentació d’ofertes o aquest +24h no es veurà cap data reflectida al quadre de l’eina del Gestor de publicacions. Només en cas que es configuri una data d’obertura específica (dd/mm/aa) aquesta quedarà reflectida al quadre de la imatge següent.