La data de termini de presentació d’ofertes d’un anunci publicat, es pot modificar mitjançant una esmena de la fase d’anunci de licitació.

Expedient configurat amb e-Licita:

  • La data de termini de presentació d'ofertes es pot ampliar de manera independent de l'eina de licitació electrònica escollida per l'expedient. Això no obstant, un cop obert algun sobre de la licitació, els licitadors no podran presentar ofertes (excepte en el cas del Sistema dinàmic d'adquisició en què es permet fer-ho durant tota la vida d'aquest, tot i que els sobres estiguin oberts).

 

  • Si la nova data del termini supera la data d’obertura de pliques configurada, cal ampliar aquesta mitjançant el botó de “e-Licita” per la configuració de sobres i publicar una nova data d’obertura de pliques (modificant la data a la configuració de la licitació electrònica es publicarà una esmena automàticament amb la modificació feta). Un cop aquesta modificació sigui visible a la Plataforma, es podrà fer l’esmena corresponent del canvi del termini de presentació d’ofertes i publicar-la.

Contingut relacionat:

Com es pot fer una esmena?