Per a iniciar una nova fase, cal fer-ho amb el perfil d’editor i amb el de validador. Per a poder fer-ho cal que la fase anterior estigui publicada (si hi ha una d’anterior, aquesta s’ha de publicar o eliminar per poder crear una nova).

Només cal accedir al desplegable superior dret “Fase en edició” i seleccionar la fase que ens interessa.

PSCP_Escollir_fase

 

Nota important: no és obligatori passar per totes les fases, però si són obligatòries la fase d’adjudicació i la fase de formalització. Anirà en funció de les necessitats de l’òrgan de contractació. L'única excepció és que per fer la formalització, cal haver publicat primer l’adjudicació.