De les modificacions del contracte s’ha de publicar l’anunci de modificació al Perfil de contractant en el termini de 5 dies des de la seva aprovació acompanyat de totes les al·legacions e informes inclosos a l’expedient de la modificació.
Com a novetat al Perfil, es construirà una nova fase d’execució del contracte (a la fase 3 d’adaptació de l’eina a la Llei 9/2017. Veure: Recomanacions d’ús de la PSCP a partir de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017), on es podran publicar les pròrrogues, les modificacions, etc. En aquesta primera fase, per publicar les modificacions del contracte cal utilitzar el tauler d’anuncis en la fase de formalització, on s’ha incorporat un nou tipus d’avís que són els “Avisos relacionats amb la fase d’execució”.

Aquest apartat del tauler d’anuncis és l’apartat on cal publicar l’anunci de la modificació d’acord amb les dades de l’Annex III de la Llei de contractes del sector públic i, a més, tota la documentació relacionada amb l’expedient de modificació.