Una de les novetats en matèria de publicitat i transparència de la nova LCSP és l’obligació de publicar en els perfils de contractant, almenys trimestralment i de manera agregada, informació relativa a la contractació menor, així com la formalització d’encàrrecs a mitjans propis d’import superior a 5.000,00 € i inferior a 50.000,00 €. Així mateix, també s’hi ha de publicar trimestralment l’adjudicació dels contractes basats en un acord marc i dels contractes específics en el marc d’un sistema dinàmic d’adquisició.

La PSCP incorpora la funcionalitat de realitzar les publicacions dels contractes menors, dels contractes basats en acords marc i dels encàrrecs a mitjans propis esmentats, mitjançant un arxiu de full de càlcul que les persones usuàries hauran de publicar en els Perfils de contractant respectius.

Les entitats que disposen de sistemes d’informació que generen l’arxiu de full de càlcul amb les dades requerides per l’LCSP (GEEC, TEEC, o altres), poden annexar el fitxer generat pel seu sistema.

1.- Publicació de la informació relativa als contractes menors, que cal fer almenys trimestralment, amb la informació que estableix l’article 63.4 LCSP:

La PSCP permet fer una publicació agregada amb tots els contractes menors del període. Aquest tipus de publicació s’informa a nivell de dades bàsiques en el moment de crear un nou expedient, al seleccionar Contracte menor:

Si se selecciona “Publicació agregada – Sí” només es podrà seleccionar la fase d’adjudicació per publicar-la i les dades a informar són les següents: Denominació de la publicació – Codi de la publicació – Descripció de la publicació – Observacions – Document amb les publicacions agregades (Possibilitat de descarregar la plantilla excel) – Informes justificatius (l’obligació d’informar aquest camp a la plantilla no afecta als ens locals).

El document de les publicacions agregades ha de ser un full de càlcul (xls, xlsx, ods i ots). Es pot descarregar la plantilla del document fent click al botó “Plantilla” que apareix al costat dret del camp o annexar el fitxer generat pels sistemes d’informació (GEEC, TEEC o altres) amb les dades requerides per l’LCSP.

L’article 63.4 LCSP estableix que la publicació s’ha de realitzar almenys trimestralment. En l’apartat “Descripció de la publicació” cal assenyalar el període al qual correspon la publicació.

2.- Publicació trimestral de l’adjudicació dels contractes basats en un Acord Marc, que cal fer dins dels 30 dies següents a la fi de cada trimestre:

La PSCP habilita la possibilitat de fer una publicació agregada amb tots els contractes basats en acords marc del període. Aquest nou tipus de publicació s’informa a nivell de dades bàsiques en el moment de crear un nou expedient, al seleccionar el procediment “Basats en acord marc”

Si se selecciona “Publicació agregada – Sí” només es podrà seleccionar la fase d’adjudicació per publicar-la i les dades a informar són les següents: o Denominació de la publicació o Codi de la publicació o Descripció de la publicació o Observacions o Document amb les publicacions agregades (Possibilitat de descarregar la plantilla excel).

El document de les publicacions agregades ha de ser un full de càlcul (xls, xlsx, ods i ots). Es pot descarregar la plantilla del document fent click al botó “Plantilla” que apareix al costat dret del camp o annexar el fitxer generat pels sistemes d’informació (GEEC, TEEC o altres) amb les dades requerides per l’LCSP.

3.- Publicació de la informació relativa als encàrrecs a mitjans propis, d’import superior a 5.000 euros i igual o inferior a 50.000 euros, IVA exclòs, que cal fer almenys trimestralment, amb la informació que estableix l’article 63.6 LCSP

La PSCP possibilita el fet de realitzar una publicació agregada amb tots els encàrrecs a mitjans propis, d’import superior a 5.000 euros i igual o inferior a 50.000 euros, IVA exclòs, durant un determinat període. Aquest nou tipus de publicació s’informa a nivell de dades bàsiques en el moment de crear un nou expedient, al seleccionar el tipus de publicació “Encàrrecs a mitjans propis”.

Si se selecciona “Publicació agregada – Sí” només es podrà seleccionar la fase de formalització per publicar-la i les dades a informar són les següents:

o Denominació de la publicació o Codi de la publicació o Descripció de la publicació o Observacions o Document amb les publicacions agregades (Possibilitat de descarregar la plantilla excel).

El document de les publicacions agregades ha de ser un full de càlcul (xls, xlsx, ods i ots). Es pot descarregar la plantilla del document fent click al botó “Plantilla” que apareix al costat dret del camp o annexar el fitxer generat pels sistemes d’informació (GEEC, TEEC, o altres) amb les dades requerides per l’LCSP.

L’article 63.6 LCSP estableix que la publicació s’ha de realitzar almenys trimestralment. En l’apartat “Descripció de la publicació” cal assenyalar el període al qual correspon la publicació.

4.- Visualització en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació de la publicació agregada dels contractes menors, basats en acord marc i encàrrecs a mitjans propis:

Els documents es mostren en una secció específica dins de les publicacions al Perfil de contractant de l’òrgan de contractació:

5.- Plantilles

Plantilla publicació agregada de menors.

Plantilla publicació agregada de contractes basats en acords marc.

Plantilla publicació agregada de encàrrecs a mitjans propis.