La Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) es configura com un portal únic i complet per a la difusió de la informació de l’activitat contractual i dels perfils de contractant dels òrgans de contractació de la Generalitat, dels ens que integren l’Administració local a Catalunya, de les universitats públiques de Catalunya i dels ens dels sectors públics respectius. Aquesta Plataforma està integrada amb les eines de licitació electrònica que es diferencien a sota.

Aquestes dues eines d’e-Contractació es posen a disposició dels òrgans de contractació de Catalunya, que poden fer-ne ús mitjançant l’activació corresponent en l’eina de gestió de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En el cas del món local i les universitats l’activació d’aquestes eines és automàtica amb l’alta a la PSCP.

  • Presentació telemàtica d’ofertes: permet la presentació d’ofertes queno requereixen ensobrat de les ofertes (un únic criteri d'adjudicació de l'expedient).  
  • Sobre Digital 2.0 (solució ensobrada): constitueix una solució de licitació electrònica ensobrada per a la presentació i l’obertura d’ofertes de manera electrònica (aquesta opció resolt la configuració de les ofertes separades en diferents sobres (més d'un criteri d'adjudicació)

L’activació d’aquestes funcionalitats en un determinat expedient es configura definint una de les opcions de sota a la pestanya dades bàsiques de l’expedient a PSCP. Per consultar el detall del funcionament de les dues funcionalitats, accedeix al Portal de Suport de Licitacions Electròniques.

 

Nota: si fas la publicació dels anuncis de licitació al Perfil de Contractant i habilites un canal de presentació de proposicions als expedients de contractació per mitjans electrònics, diferent a aquestes dues funcionalitats, no has d’activar aquestes i caldria que marquis al Gestor de publicacions la quarta opció disponible per tal que no quedin habilitades al vostre perfil de contractant.

mceclip0.png

La quarta opció “No admet” es manté a l’eina pels procediments que hagin de permetre que la presentació de les ofertes no sigui per mitjans telemàtics segons les excepcions regulades en la normativa i que podeu seleccionar a través del desplegable incorporat al camp.

mceclip1.png