La Plataforma de Serveis de Contractació Pública verifica que els documents amb extensió PDF que es publiquin no continguin cap signatura digital per evitar que es publiqui informació susceptible de vulnerar la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal. Si un document que es vol publicar conté una signatura digital, la Plataforma genera i publica una còpia del document sense la signatura, per tal d’evitar mostrar informació indeguda en el portal públic.  Aquest nou fitxer és el que es guarda a l’eina de gestió i és el que queda certificat amb la publicació de l’expedient. 

El procés no elimina, però, altra informació sensible que pugui estar inclosa en el contingut del document. Cal tenir en compte, doncs, revisar aquest contingut davant la impossibilitat per part dels usuaris d'òrgan de contractació a PSCP, de despublicació d’un document de la fase, un cop sigui visible a través del perfil de contractant.

Aquest procés automàtic no elimina tampoc altra informació que quedi informada al document per part de sistemes tercers, com el Codi Segur de Verificació (CSV), de manera que caldrà tenir en compte l’eliminació prèvia d’aquest, si a través d’aquest codi es pot accedir a l’original signat.

Important: s’ha detectat que aquells documents que estaven pujats a l’eina abans de la posada en marxa de la funcionalitat (27/01/2020), així com. amb aquells fitxers que es pugin en una notificació (que no aplana les signatures) i posteriorment en un anunci, no fa efecte la funcionalitat perquè PSCP agafa la primera versió del document que es va pujar a la Base de Dades.

Aquest comportament ja està resolt per aplicar-ho a la nova PSCP 2.0.

Mentrestant caldrà que aquests fitxers es tractin, eliminant la signatura abans de pujar-los per la seva publicació al perfil de contractant.