Pels casos en que a través de les eines de licitació electrònica integrades amb la PSCP (Presentació Telemàtica d’Ofertes i Sobre Digital), cal definir una primera fase de presentació de sol·licituds de participació i una segona fase de presentacions d’ofertes per part de les empreses seleccionades, en procediments que compten amb aquestes dues fases (procediments restringits, de licitació amb negociació i diàleg competitiu), es pot fer la licitació electrònica d’aquests procediments amb la solució  següent:

  • Fent l’anunci de licitació del procediment en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, en resposta al qual qualsevol empresa interessada podrà presentar una sol·licitud de participació mitjançant la funcionalitat de Presentació Telemàtica d’Ofertes (espai virtual de licitació 1).
  • Fer la segona fase del procediment, un cop feta la selecció d’empreses, mitjançant un altre anunci de licitació, però aquest en mode d’accés exclusiu, de manera que no sigui visible per tothom, sinó que només hi puguin accedir les empreses seleccionades a les què es convidi a presentar oferta a través de l’eina de Sobre Digital 2.0 (espai virtual de licitació 2). Aquest segon espai virtual únicament s’obre per permetre la presentació d’ofertes mitjançant sobre digital, de manera que no s’ha de fer visible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

Nota: El segon espai virtual de licitació pot conservar el mateix número d’expedient a PSCP amb una petita variació, com un guió per exemple, atès que l’eina no permet que hi hagi dos números d’expedients duplicats.

Així, un cop oberts els sobres i valorades les ofertes presentades mitjançant l’eina de Sobre Digital 2.0 en aquest espai virtual de licitació obert a aquest efecte (espai virtual de licitació 2), l’adjudicació del contracte s’ha de publicar en l’espai virtual de licitació obert en publicar l’anunci de licitació del procediment (espai virtual de licitació 1) i cal emprar el tauler d’aquest per publicar l’informe de valoració de les ofertes i la resta de documentació que calgui publicar.