}

La publicació a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública dels contractes subscrits mitjançant tramitació d’emergència requereix que s’indiqui, en introduir les dades en el formulari de creació d’un nou espai de licitació, el tipus de tramitació d’emergència.

Així mateix, en marcar aquest tipus de tramitació ja no s’ha d’informar el “tipus de procediment” ni la “eina de presentació electrònica d’ofertes”.

La publicació es pot efectuar directament a la fase d’adjudicació de l’espai de licitació del contracte, ometent les fases prèvies que no es corresponen amb aquesta tramitació.

Aquesta fase consta dels apartats on es pot indicar la informació bàsica de l’expedient, les dades de l’empresa adjudicatària i l’import d’adjudicació, així com de l’espai on annexar els documents generats en la contractació.

Posteriorment cal fer la publicació de la Formalització.